Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Financieel 

Worden facturen zo spoedig mogelijk uitbetaald? 
Let erop dat facturen niet te lang onderweg blijven, bijvoorbeeld wanneer vervanging van budgethouders niet goed is geregeld. Pas dit waar mogelijk aan. Regel altijd back-up voor het goedkeuren van facturen en het verrichten van betalingen.          

Is duidelijk welke belastingen later, niet of verminderd geïnd kunnen worden? 
Het bedrijfsleven kan enorm geholpen worden met het later, minder of niet innen van belastingen. Denk bijvoorbeeld aan de forensenbelasting, de toeristenbelasting, de reclamebelasting en de OZB. 

Zijn betalingsregelingen helder gecommuniceerd?
Het treffen van betalingsregelingen kan bedrijven en burgers helpen om (zoveel mogelijk) uit de financiële problemen te blijven. Het duidelijk en proactief communiceren van de mogelijkheden is uitermate belangrijk voor partijen die hier baat bij kunnen hebben. 

Dienen de voorwaarden voor kwijtschelding gewijzigd te worden?
Naast het treffen van betalingsregelingen en het wijzigen van belastinginning, kan ook het anders omgaan met kwijtscheldingen helpen om burgers en bedrijven financieel te ontlasten.  

Is de liquiditeit voldoende gefaciliteerd?
Om ervoor te zorgen dat andere partijen liquide kunnen blijven, mag de gemeente niet verrast worden door tekorten. Goede prognoses en planningen zijn daarom belangrijk. 

Zijn de financiële en operationele risico’s ten aanzien van verbonden partijen in beeld? 
Ook verbonden partijen kunnen risico’s lopen, hetgeen op zijn beurt weer gevolgen kan hebben op de financiële situatie van gemeenten. Inventariseer om welke risico’s het zou kunnen gaan en welke beheersmaatregelen mogelijk zijn. 

Welke niet-begrote kosten zijn te verwachten? 
Denk aan communicatie-, kwijtscheldings-, en uitvoeringskosten: worden alle kosten in het kader van de coronacrisis apart geregistreerd in verband met een eventuele vergoeding van het Rijk? Vergeet niet uw raad regelmatig te informeren over genomen acties.          

Zijn er repeterende processen die met een software-robot vereenvoudigd kunnen worden, waardoor meer tijd overblijft voor andere zaken?
Processen met een grote omvang en repeterende handelingen kunnen in veel gevallen (deels) gerobotiseerd worden. Hiermee kan kostbare tijd en energie worden bespaard en mogelijk effectiever worden ingezet.  

Is er zicht op vertraging van grote investeringsprojecten en de impact op de prognoses van grondexploitaties en eventueel ook andere projecten in het kader van de balanswaardering?
Vertragingen van grote investeringsprojecten en grondexploitaties hebben effect op de prognoses en daarmee mogelijk op de meerjarenbegroting en de balanswaardering. Het goed in kaart brengen van vertragingen is daarom belangrijk. 

Is met de accountant overlegd hoe de controle van de jaarrekening 2019 gaat plaatsvinden? Is duidelijk wat de impact van deze gebeurtenis na balansdatum is?
De controle van de jaarrekening zal grotendeels op afstand moeten plaatsvinden, waardoor de planning mogelijk wijzigt.  

Gebeurtenissen na balansdatum kunnen impact hebben op de jaarstukken. Dit geldt ook voor de coronacrisis. Een inventarisatie van de impact helpt ook bij het maken van strategische keuzes in de komende periode. 

Zijn de directe en indirecte garantstellingen in beeld en de risico’s in kaart gebracht?
Gemeenten kunnen garant staan voor leningen van bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen in de regio. De gemeente staat garant als de vereniging of stichting niet aan zijn of haar aflossingsverplichting kan voldoen. In sommige gevallen loopt de gemeente ook risico zonder directe garantstelling. 

Juridisch 

Zijn de verruimde mogelijkheden ten aanzien van staatssteun en welke flexibiliteit deze bieden, bekend?
Tot eind 2020 is het mogelijk om ondernemers binnen uw gemeente die liquiditeitsproblemen hebben, tot €800.000,- financiële steun verlenen. 

Zijn juridisch af te handelen zaken geprioriteerd? 
Focus op urgente zaken. Maak bij hoorzittingen gebruik van (video)bellen en afzonderlijk horen (artikel 7:6, tweede lid, Awb) of zie in overleg met de belanghebbenden af van het horen (artikel 7:3, aanhef en onder c Awb). Stel niet alle hoorzittingen uit, anders ontstaat later alsnog een probleem door te hoge werklast en beslistermijnen. 

Zijn termijnen opgeschort waar nodig of verlengd? (artikel 4:14 en 4:15 Awb)
Zeker voor besluiten waarvoor de lex silencio positivo geldt, is het belangrijk hier goed op te letten. Artikel 4:15, tweede lid, aanhef en onder c, Awb biedt voor overmachtssituaties een oplossing. 

Sociaal       

Bestaat een helder werkproces en voldoende capaciteit voor het behandelen van (bijzondere) bijstandsaanvragen, Tozo en minimaregelingen? 
De omvang van aanvragen voor voorzieningen in het kader van bijvoorbeeld de (bijzondere) bijstand en de Tozo zijn enorm gestegen, en deze groei zal doorzetten. Het opstellen en communiceren van een helder werkproces, duidelijke prioritering en voldoende capaciteit zijn belangrijk om deze aanvragen snel te kunnen behandelen. 

Zijn de mogelijkheden voor het verlenen van voorschotten op grond van art.52 Participatiewet bekend, en in een proces vervat (zie ook VNG)? 
In bepaalde gevallen kan op basis van art. 52 Participatiewet een voorschot worden verstrekt, zodat belanghebbenden sneller geholpen kunnen worden. 

Is het duidelijk op welke manier niet geleverde zorg tochkan worden uitbetaald en hoe deze kosten apart worden geregistreerd? Communiceer dit ook duidelijk met de zorgaanbieders.
Om zorgaanbieders financieel te steunen is het belangrijk dat meerkosten, niet geleverde zorg en eventueel verminderde prestaties toch uitbetaald worden. Een gestructureerde registratie van deze kosten zorgt voor inzichtelijkheid in de meerkosten die door de gemeente gemaakt worden. Hierin kunnen keuzes gemaakt worden. Communiceer deze vervolgens goed met de zorgaanbieders. 

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.