Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Riskante geruststelling over bezwaarprocedures door mensenrechteninstituut

haute-equipe-social-visual-2-1-.png

December 2022 verscheen ‘Rechtsbescherming van mensen met een beperking’, de jaarlijkse rapportage over de naleving in Nederland van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Het vierde hoofdstuk van de rapportage ziet op bezwaarprocedures en erin worden enkele belangrijke kwesties aangestipt, zoals het belang van borging van structurele aandacht voor mensen met een beperking in bezwaarprocedures.

Echter, in dit hoofdstuk staat ook een passage die mij als jurist bestuursrecht in negatieve zin opviel:

'De Rijksoverheid heeft handreikingen voor bezwaar gemaakt. Die zijn niet juridisch bindend. Zo is er de Handreiking bezwaarschriftenprocedure Awb (2004), een praktisch instrument voor de behandeling van bezwaarschriften. (…) Dit document doorloopt de hele bezwaarprocedure en geeft aandachtspunten voor het bestuursorgaan dat het bezwaar behandelt. In de Handreiking wordt ook uitgelegd dat heroverweging er niet toe kan of mag leiden dat de positie van mensen die bezwaar maken slechter wordt. Die angst weerhoudt veel mensen met een beperking van het maken van bezwaar. 1

1. CRM, ‘Rechtsbescherming van mensen met een beperking. Jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland 2022’, p. 29.

Lees verder in het Nederlands Juristen Blad

Terug naar overzicht
coen.jpg
Coen Modderman
Juridisch adviseur
haute-equipe-social-visual-2-1-.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.