Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Europese subsidies: nieuwe ronde nieuwe kansen!

life.png

Eerste oproepen LIFE 2021-2027: Het Europese subsidieprogramma voor milieu- en klimaatprojecten

Projecten gevraagd
Op 13 juli zijn de eerste oproepen bekendgemaakt voor het indienen van subsidieaanvragen in het nieuwe LIFE programma. Tegelijkertijd is ook het programma zelf gepubliceerd. Aanvragen kunnen worden ingediend tot eind november 2021. Dat lijkt nog ver weg, maar de ervaring leert dat voor het ontwikkelen van een goede aanvraag minimaal twee maanden nodig is. Een typisch LIFE project duurt 2-5 jaar en heeft een omvang van € 2-10 miljoen. Internationale partners zijn meestal niet nodig. De subsidie bedraagt 60% en kan hoger zijn voor specifieke doelen.

Thema’s nieuwe LIFE programma
Sinds het eerste LIFE programma in 1992 van start ging hebben zo’n 4500 projecten in de hele EU subsidie ontvangen. Voor het nieuwe programma trekt de Europese Commissie voor de periode 2021-2017 bijna € 5,5 miljard uit, zo’n € 2 miljard meer dan in het voorgaande programma. Het programma borduurt voort op de vorige programma’s en bestaat uit vier sub-programma’s.

Onderwerpen en type projecten
In de oproepen tot het indienen van projecten worden onder meer de volgende type projecten en onderwerpen per sub-programma genoemd:

        1. Natuur en biodiversiteit
        Ontwikkelen, demonstreren en promoten van innovatieve technieken,
        methoden en aanpakken voor:

 • Behoud- en herstelmaatregelen voor belangrijke EU habitats en realiseren of verbeteren van verbindingen daartussen.
 • Bescherming van belangrijke EU soorten en het bestrijden van invasieve exoten.
 • Vergroenen van stedelijke gebied.

        2. Circulaire economie en levenskwaliteit
        Ontwikkelen, demonstreren en promoten van innovatieve technieken,
        methoden en aanpakken voor:

 • Afval: recycling en terugwinnen van grondstoffen (o.a. elektronica, batterijen, plastic en textiel).
 • Lucht: emissiereductie in gebieden met een hoog gebruik van vaste brandstoffen zoals biomassa en bevorderen van duurzaam transport.
 • Water: verwijderen van nutriënten en organische vervuiling, verminderen van chemische belasting, efficiënter watergebruik, drinkwaterwinning en afvalwaterbehandeling en vermindering van het effect van menselijke activiteiten op de zee en zeebodem.
 • Bodem: bescherming, herstel en voorbereiding op effecten van klimaatverandering.
 • Geluid: vermindering belasting in stedelijk gebied.
 • Chemicaliën: voorkomen en verminderen van effect op milieu en gezondheid.
 • Bouw: duurzaam bouwen.

  3. Klimaatverandering (mitigatie en aanpassing)
  Ontwikkelen, demonstreren en promoten van innovatieve technieken, methoden en aanpakken voor:
 • Fluorgassen: alternatieven en hergebruik
 • Mobiliteit: slimme (snelle/zeer snelle) elektro-oplaadinfrastructuur, waterstof-vulinfrastructuur
 • Land- en zee gebruik: vermindering CO2 emissie en vastleggen CO2
 • Klimaatadaptatie: versnellen en verbeteren implementatie en methoden

  4. Overgang naar schone energie:
  Ondersteuning en coördinatie. Dit is gericht op activiteiten op nationale schaal, zoals:
 • Technische support voor strategie- en planvorming door gemeenten en regionale autoriteiten, inclusief betrekken burgers (95% subsidie).
 • Informatie over integrale oplossingen voor de toenemende behoefte aan koeling van gebouwen.

Voor wie geschikt
LIFE aanvragen kunnen door iedereen worden gedaan:  overheden, kennisinstellingen, non-profitorganisaties en bedrijven. Je kan alleen aanvragen of samen met partners als dat nodig is voor de realisatie van je project.

Alhoewel er bij de jaarlijks indienrondes altijd grote concurrentie is, heeft Nederland een relatief goede track record. Kwalitatief goede projecten maken een reële kans. En het budget voor het programma is verhoogd!

LIFE iets voor jou?
In de oproepen worden nog veel meer onderwerpen genoemd. Graag bekijken wij met jou of het nieuwe LIFE programma geschikt is om jouw ambities in een subsidieproject om te zetten. Je kunt hiervoor contact opnemen met Gerrit Walstra: gerrit.walstra@haute-equipe.nl.

Terug naar overzicht
life.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.