Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

De doelgerichtheid van het geld in de gemeentelijke begroting

afbeelding1-1.png

Wat is de verhouding tussen gewenst doel en de financiën in de gemeentelijke begroting?

Gemeenten in Nederland staan voor een periode vol uitdagingen. De sterk dalende inkomsten uit het gemeentefonds maken dat er hard moet worden gewerkt om de Programmabegroting voor 2025, 2026 en daarna sluitend te krijgen.

Als de verslechterende financiële situatie aanhoudt, zullen gemeenten noodgedwongen hun taakuitvoering moeten heroverwegen. Die druk wordt nog eens vergroot door (financiële) uitdagingen zoals woningbouw, opvang van vluchtelingen, zorg voor kwetsbare jongeren en andere inwoners in het sociaal domein, veiligheid, ondermijning, realiseren van de duurzaamheids-doelstellingen en de toekomst van het agrarisch gebied. De gemeenten krijgen wel deze taken, maar onvoldoende financiële middelen. In de begrotingsperiode 2024-2027 krijgen gemeenten te weinig geld om de taken van het Rijk uit te voeren. 

In spannende situaties zoals deze is er behoefte aan een helder inzicht en overzicht op de begroting.
Haute Equipe is in staat om dat helder inzicht te bieden door de inzet van methodieken die naast een verbeterd inzicht en grip op de financiën ook concrete oplossingen bieden voor een geoptimaliseerde taakuitvoering. Deze methodieken zijn vanuit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk ontwikkeld, rekening houdend met de laatste stand van zaken en aangevuld met praktijkervaringen uit het dagelijkse werk van onze adviseurs bij vele gemeenten.

De opzet en invulling van de gemeentelijke begroting wordt geanalyseerd aan de hand van de geformuleerde doelen en de te bereiken effecten. Een doel-effect combinatie is een logische koppeling tussen het beleid en de realisatie daarvan, waarbij op een overzichtelijke wijze de relatie wordt getoond tussen maatschappelijke effecten, (outcome), operationele doelen (output), de activiteiten die worden uitgevoerd om die doelen te bereiken én de inzet van middelen die gepaard gaat met de activiteiten.

De doel-effect combinaties per begrotingsprogramma vormen de basis van de sturing en beheersing. Een doel-effect combinatie bestaat uit een hoofddoel met daaraan gekoppeld de benodigde middelen die eventueel weer zijn opgedeeld in subdoelen. Tijdens de doel-effectanalyse wordt de totale programmabegroting opgedeeld in kleine doelen waardoor op een inzichtelijke wijze de inzet van de financiële middelen duidelijk wordt. Op basis van het te bereiken effect en de inzet van middelen ontstaat er zicht op de effectiviteit van de activiteit.

Terug naar overzicht
1547718797410.jpeg
Lauran van Kaam
Manager Strategie en Beleid
afbeelding1-1.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.