Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
subsidieverstrekking.jpg

Subsidieverstrekking

Subsidie blijft naar onze overtuiging een belangrijk stimuleringsinstrument. Maar het moet wel op moderne wijze worden vormgegeven en recht doen aan de belangen van de subsidieverstrekker en -aanvrager. De subsidieverstrekker wil efficiënt, effectief en rechtmatig subsidies verstrekken. Tegelijkertijd vraagt de aanvrager laagdrempeligheid en weinig regellast. Wij helpen je om de juiste balans hierin te vinden.

Subsidieprogramma

Een samenhangende uitvoering van activiteiten in een programma kan toegevoegde waarde hebben om het door jou beoogde maatschappelijke effect te realiseren. De beschikbare stimuleringsgelden worden zo optimaal ingezet. Wij vertalen met jou doelen in een samenhangend programma dat duidelijke prioriteiten, activiteiten en meetbare doelen benoemt. Wij zorgen voor een daarbij aansluitende uitvoeringsstructuur.

Subsidieregeling

Met een subsidieregeling worden stimuleringsgelden ingezet om bepaalde maatschappelijke doelen te realiseren. Wij stellen met je de regeling op volgens onze FERM principes: Functioneel, Effectief, Rechtmatig en Maatwerk. Daarbij behoort een beslisnotitie waarin de te maken keuzes aan de orde komen. Ook kunnen wij de aanvraagformulieren e.d. maken. Zo nodig bekijken we of een subsidie wel het beste instrument is, of dat andere financiële instrumenten beter passen, zoals bijvoorbeeld een revolving fund.

Verbetermethode subsidieverlening

Haute Equipe heeft een gestandaardiseerde methode ontwikkeld, waarmee in korte tijd kan worden bepaald in hoeverre de subsidieverlening van een gemeente op orde is. De methode levert een inzichtelijke analyse van de huidige situatie met een concreet verbeterplan van acties.

Een optie hierbij is een quick scan, met een beperktere scope. De quick scan geeft een eerste indicatie. Indien die er aanleiding toe geeft kan daarna uiteraard een uitgebreidere doorlichting plaatsvinden.

Terug naar overzicht

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.