Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Rechtmatigheidsverantwoording - In Control Statement

Op 25 mei 2022 is het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers in de Tweede Kamer behandeld, waarvan de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel uitmaakt.

Op dinsdag 31 mei heeft de stemming plaatsgevonden en is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. De vervolgstap is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal behandelen. Tevens zal onderliggende regelgeving nog aangepast moeten worden.

Het heeft relatief lang geduurd voordat het wetsvoorstel kon worden behandeld en om de nodige vervolgstappen zorgvuldig te kunnen zetten, is besloten om de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording in te laten gaan met ingang van het verslagjaar 2023. De jaarrekening voor het verslagjaar 2023 wordt in het kalenderjaar 2024 vastgesteld. Voor de waterschappen geldt een afwijkend invoeringsregime. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal overleg voeren met de Unie van Waterschappen over een passende inwerkingtreding.

Wat betekent dit voor jou? Je hebt nog 1 jaar langer de tijd om de rechtmatigheidsverantwoording voor te bereiden. Deze voorbereiding bestaat uit 3 pijlers:

  1. Zorgdragen voor een goede auditfunctie binnen jouw organisatie. Is de Verbijzonderde Interne Controle voldoende op niveau qua kwaliteit en bezetting om een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de baten en lasten in de jaarrekening?
  2. Zijn de processen in jouw organisatie inzichtelijk? Waar liggen de rechtmatigheidrisico’s? Welke beheersingsmaatregelen zijn er aanwezig om in control te zijn?
  3. Heb je het College, Raad en wellicht de auditcommissie voldoende meegenomen in het proces? Is er al een beslissing genomen over de verantwoordingsgrens?

Allemaal zaken waarmee onze adviseurs van Haute Equipe ervaring hebben.  Wij kunnen jou helpen met de verschillende trajecten, zoals het ondersteunen, uitvoeren en opleiden van jouw auditmedewerkers. Ook kunnen we je helpen bij het inzichtelijk maken van de processen en het verzorgen van de informatievoorziening richting College en Raad.

Nieuwsgierig naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op via info@haute-equipe.nl of telefonisch via 023-5471913. 

Terug naar overzicht

 

paul-lips-1.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.