Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Project- en programmamanagement

Hoe een gemeente de warmtetransitie ook gaat aanpakken, het zal in de vorm van één of meer projecten of (ook) van een programma gebeuren. De warmtetransitie is een totaal nieuwe opgave. Er is nog veel onbekend en evenveel om te leren. Dit betekent ook dat projecten vaak anders verlopen dan tevoren gedacht. Het management moet dus alert zijn, flexibel en veel oog hebben voor risicomanagement. Daarnaast is het belangrijk om bewoners, ondernemers en andere stakeholders actief te betrekken.

Haute Equipe kan voor kortere of langere tijd helpen om het project of programma goed af te bakenen en  in te richten. We zorgen voor geregeld overleg en afstemming en voor stakeholder- en risicomanagement. Haute Equipe kan ook helpen om een personele en financiële vertaling van de ambities te maken. Vaak kunnen de subsidie adviseurs van Haute Equipe een rol spelen door voor onderdelen van de transitie subsidie of financiering te zoeken. Omdat Haute Equipe ook juristen en financiële experts in huis heeft, kan in voorkomende gevallen eerstelijns overleg plaatsvinden over juridische en financiële aspecten van de warmtetransitie: snel en laagdrempelig.

Casus Medemblik

In de gemeente Medemblik werkten we de afgelopen twee jaar toe naar een aanpak voor de wijken waar kansen liggen voor elektrisch verwarmen. In 2020 stelden we met woningcorporaties, de netbeheerder en het waterbedrijf de Transitievisie Warmte (TVW) op. Bewoners werden geenqueteerd over wat zij belangrijk vinden. Vanuit de TVW is vervolgens een plan van aanpak opgesteld om te komen tot elektrisch te verwarmen wijken. Ook dit gebeurde weer samen met de woningcorporaties, de netbeheerder en het onafhankelijke energieloket van de gemeente Medemblik. Weer was er een enquête naar de mening van de bewoners van de zogenaamde kanswijken. Daarnaast werden wijkgesprekken gevoerd met de bewoners die mee wilden denken en werken. Zo werd steeds duidelijker wat bewoners weten over de warmtetransitie, wat ze bezighoudt en welke behoeften ze hebben. Zo is een aanpak ontwikkeld die de gemeente Medemblik de komende 2 jaar gaat uitvoeren samen met de bewoners en andere partners.

Terug naar overzicht

 

Neem contact op met Angelica

angelica.jpg
Angelica Lantigua Francisco

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.