Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Energietransitie

Om de opwarming van de aarde te beteugelen, zijn drastische maatregelen nodig. Het Rijk en decentrale overheden streven gezamenlijk de doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030 na. De regie van de energietransitie komt te liggen bij regio’s en gemeentes. Daarvoor is Nederland verdeeld in 30 energieregio’s en elk van die regio’s dient uiterlijk in 2020 een regionale energiestrategie (RES) te hebben. In de RES wordt de regionale vertaling gemaakt van het Klimaatakkoord, en de basis gelegd voor de energietransitie.

De financiering van de energietransitie is één van de grootste uitdagingen voor gemeenten. Hoe worden bewoners, bedrijven en verhuurders goed betrokken? Hoe organiseer je dat en hoe hou je overzicht en grip? Hoe stimuleren we alle partijen om mee te doen? De regierol van de gemeenten is er één met veel uitdagingen!

Het opzetten en uitvoeren van subsidieprogramma’s leidt dit alles in goed banen en helpt echte stappen vooruit te zetten. Ook het aanboren van externe financiering, zoals subsidies, helpt de transitie te realiseren. Naast financiering krijgen gemeenten te maken met participatie, organisatie, juridische en governance-vraagstukken. Hiervoor zullen gemeenten in moeten zetten op nieuwe samenwerkingsvormen, overeenkomsten, staatssteunvraagstukken, gemeentelijke energiebedrijven en participatietrajecten. Op al deze onderdelen ondersteunt en adviseert Haute Equipe de energietransitie.

Er zijn weinig onderwerpen waarvoor meer subsidie te krijgen is dan de energietransitie. Haute Equipe ondersteunt haar klanten daarbij op alle overheidsniveaus. Op Europees niveau springen EFRO, Interreg en LIFE er uit. Onder andere grootschalige warmtenetwerken, elektrisch vervoer en laadmogelijkheden vallen hieronder. Landelijk liggen er mogelijkheden bij onder andere DEI+, Urban Energy, HER, SDE+ en de proeftuinen aardgasvrij. Hiermee kan worden bijgedragen aan opwekken van energie via o.a. zonnepanelen, windmolens, biomassa en aardwarmte, maar ook aan flexibilisering van het electriciteitsnet, lokale (smart)grids en maatregelen aan woonwijken. Vanuit de provincies zijn legio aan kleinere regelingen voorhanden. Zet deze bijvoorbeeld in voor het opzetten van plannen voor regio, ondersteuning van bedrijventerreinen of het vergroenen van vaarnetwerken.

Wat wordt uw rol in de energietransitie? Zoekt u richting of zoekt u financiering? Wij kunnen u helpen.

Bekijk ook:   

Terug naar overzicht

 

37065168571-d79d0f5035-web.jpg

Neem contact op met Thomas

thomas.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.