Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Westland Agenda III - gemeente en bedrijfsleven geven samen impuls aan lokale economie

westland-2.png

Haute Equipe heeft de gemeente Westland geholpen om haar ambities voor versterking van de lokale economie vorm te geven in een gezamenlijk programma met het bedrijfsleven en in een daarbij aansluitende subsidieregeling. Na het eerste jaar uitvoering kijken we samen met de programmamanager voor de Westland Agenda III, dhr. Frans Pijls, terug en vooruit. Goede plannen zijn nog steeds welkom!

Wat is de Westland Agenda III?
De gemeente Westland zet met de Westland Agenda III in op een veerkrachtige en innovatieve lokale economie met een internationale uitstraling, aantrekkelijk voor jongere generaties en nieuwe bedrijven en die bijdraagt aan het oplossen van wereldwijde problemen, zoals voedselzekerheid, verduurzaming en klimaatverandering. Voor de periode 2021 t/m 2023 is vanuit de gemeente € 3 miljoen beschikbaar met als uitgangspunt, dat vanuit het Westlandse bedrijfsleven een minimaal gelijk bedrag wordt geïnvesteerd om samen de noodzakelijke veranderingen in gang te zetten.

Van abstracte agenda naar concrete uitvoering
Haute Equipe heeft geholpen met de vertaling van die ambitie in een programmadocument dat beschrijft op welke wijze en waarvoor de gemeente samen met het bedrijfsleven de beschikbare gelden willen inzetten en wat zij daarmee willen bereiken.  Allereerst zijn de thema’s in beeld gebracht die belangrijk zijn voor de Westlandse economie en waar de inzet van de gelden een daadwerkelijke impact kan hebben. Dit zijn: (1) Innovatie en ontwikkeling, (2) Duurzaamheid en gezondheid, (3) Arbeidsmarkt en onderwijs, (4) Werklocaties en dorpscentra, (5) Toerisme en recreatie en (6) Agrologistiek.

Ten tweede is de samenwerking met het bedrijfsleven uitgewerkt. Zo is er een Stuurgroep ingesteld, die bekijkt of voorgestelde projecten en activiteiten binnen deze agenda passen. Zo ja, dan worden ze aan het programma (dit document) toegevoegd en in de projectenlijst opgenomen.

Ten derde is er een specifieke subsidieregeling opgesteld waarbij voor de gemeentelijke bijdrage aan de projecten van de projectenlijst een subsidieaanvraag kan worden gedaan.

westland-1.png

Waarom is deze Westland Agenda nodig?
Frans zegt hierover: “Veranderingen gaan niet vanzelf en als we als gemeente iets belangrijk vinden, dan moeten we er zelf ook wat aan doen. De gemeente doet dat o.a. door geld beschikbaar te stellen. Maar dat is niet alles, we vinden het ook belangrijk het samen met het bedrijfsleven te doen. We hebben dat al twee keer eerder gedaan met een Westland Agenda I en een Westland Agenda II  en die samenwerking is goed bevallen. Verder hebben we een coronaperiode gehad en dat vraagt extra aandacht voor herstel van de Westlandse economie. We willen graag richting geven aan dat herstel en de beschikbare gelden doelgericht inzetten. Daarom hebben we de agenda uitgewerkt in een programma. Dat is het kader waarbinnen we samen met het bedrijfsleven kijken naar ideeën en plannen die bij ons worden aangedragen. Belangrijk is ook dat die de potentie hebben iets voor een hele sector of bedrijfsgroep te betekenen en niet slechts voor één of twee individuele bedrijven.”

Terugblik: hoe loopt de uitvoering?
Frans moet hier even over nadenken: “We hebben al best veel voorstellen in de stuurgroep besproken, en een aantal hebben inmiddels al subsidie ontvangen, maar er is echt nog de nodige ruimte voor goede plannen die in het programma passen. De stuurgroep bekijkt voorstellen heel serieus en dat betekent dat sommige voorstellen moeten sneuvelen, of dat ze moeten worden aangepast. We zijn dus best kritisch, en dat is ook nodig, maar dat betekent ook dat nieuwe voorstellen nog steeds welkom zijn. Er is nog steeds geld in de pot.”

Terugblik: Wat voor projecten zijn al goedgekeurd?
Frans: “Dat is heel erg verscheiden. Een project gericht op artificial Intelligence in de tuinbouw. Of eentje waarbij we start-ups stimuleren en faciliteren om zich in Westland te vestigen. Er is een project goedgekeurd waarmee een kwartiermaker wordt aangesteld op gebied van arbeidsmarkt en onderwijs en die de stakeholders ondersteunt in het proces om met werkgeversorganisaties, onderwijs en gemeente een platform Arbeidsmarkt en Onderwijs op te starten. Iets heel anders is een project waarin getest wordt hoe van de reststromen van siergewassen bloempapierverpakkingen voor deze sector kunnen worden gemaakt. Ook wordt een project ondersteund dat de vestiging van Indiase starts ups in het Westland ondersteunt. Maar ook wordt een project ondersteund dat er voor moet zorgen dat er minder lesuitval is op scholen door gebrek aan leraren en daardoor werkenden aan de economie kunne blijven deelnemen in plaats van thuis op de kinderen te moeten gaan passen. Om maar even een greep uit de diverse projecten te noemen. Er zijn nog de nodige andere typen projecten in behandeling.”

Vooruitblik: Wat is nog nodig om van Westland Agenda III een succes te maken
Frans: “Allereerst natuurlijk nog meer goede voorstellen, maar verder ook dat we samen met het bedrijfsleven iets in gang zetten, dat verder gaat dan het plan waarvoor we geld geven. De stuurgroepleden uit het bedrijfsleven zijn daar belangrijk in als ambassadeur. Ik zie ook, dat ze daar serieus mee aan de slag zijn. Het is natuurlijk moeilijk heel precies te meten, maar je ziet toch dat er veranderingen in gang worden gezet en ook het denken over bepaalde onderwerpen verschuift. We hopen op een sneeuwbaleffect en dat wij daar de eerst zetjes voor kunnen geven.”

westland-3.png

Hoe kan je een aanvraag doen bij de Westland Agenda III?
Een aanvraag moet passen bij een van de thema’s van het Westland Agenda III Programma. Als dat zo is dan kan je een projectvoorstel indienen bij de stuurgroep. Hiervoor is een formulier beschikbaar. De stuurgroep bespreekt het voorstel in haar vergadering (6x p.jr.) en je kan het dan daar toelichten en vragen van de stuurgroep beantwoorden. Op basis van het advies van de stuurgroep besluit het college van B&W om het voorstel aan de projectenlijst toe te voegen of niet. Bij een positief besluit kan een subsidieaanvraag worden gedaan. Voor meer informatie, zie: https://www.gemeentewestland.nl/ondernemen/westland-agenda-iii.html

Ook een programma opzetten of een subsidieregeling maken?
Graag bekijken wij met jou hoe organisatie-ambities kunnen worden vertaald naar een programma en/of subsidieregeling. Je kunt hiervoor contact opnemen met Gerrit Walstra, telefonisch: 06-21125514 of per email: gerrit.walstra@haute-equipe.nl

Terug naar overzicht
westland-2.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.