Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Van het gas af!

gas-af.jpg

Netbeheerders roepen gemeenten op tot actie!

In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 zeven miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Als eerste stap worden 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd voor het jaar 2030. Om deze ambitie te halen, werken gemeenten samen met diverse stakeholders. Een van deze stakeholders zijn de netbeheerders. De netbeheerders maken zich zorgen. Deze zorgen komen voort uit een analyse van de diverse Transitievisies Warmte van gemeenten[1]. Uit deze analyse blijkt dat rond 2030 een onrealistisch aantal buurten en wijken op de planning staan om aangepakt te worden. Vaak lopen de planningen van gemeenten gelijk op. Dat betekent dat in een tijdspanne van 2 tot 3 jaar een heleboel woningen van het gas af moeten. Dit is niet te realiseren volgends de netbeheerders.

De Warmtetransitie (van het gas af!) gaat gepaard met een aanzienlijke verhoging van het elektriciteitsgebruik. Daarvoor zijn nieuwe kabels en transformatorhuisje nodig. Voor een succesvolle warmtetransitie is het van belang dat gemeenten samen met netbeheerders een plan maken waar het net moet worden verzwaard en dat ruimte voor de noodzakelijke transformatorhuisjes wordt gereserveerd. Netbeheerders pleiten er dan ook voor om op tijd te beginnen en het elektriciteitsnet te ontlasten.

Om gemeenten te helpen met een voortvarende aanpak van de warmtetransitie in directe samenwerking met de betreffende netbeheerder heeft Haute Equipe een gestructureerde aanpak ontworpen. Deze aanpak wordt gebundeld in een Strategisch Uitvoeringsplan Warmte (SUP-W). Dit SUP-W geeft gemeenten inzicht in de noodzakelijke onderdelen die bij een warmtetransitie komen kijken. Deze onderdelen zijn:

Governance:

  • Rol van de gemeente, reikwijdte, pro activiteit, rol van de bewoners en van de markt, eigenaarschap en zeggenschap

Organisatie

  • De wijze waarop en de plaats waar de warmtetransitie efficiënt belegd kan worden binnen de gemeente, de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen en de onderlinge samenwerking en afstemming

Ruimtelijk fysiek

  • Betrekken van alle relevante opgaven binnen de gemeente (RO, wonen, klimaatadaptatie, beheer infra en openbare ruimte) en daarbuiten (capaciteit en beheer e- en gasnetten, bouwplannen, renovatie agenda’s)

Financieel

  • Kosten inzet gemeente
  • Beschikbare middelen incl. mogelijke subsidies
  • Middelen voor derden

Haute Equipe is in staat het totaal aan de voorliggende opgaven inclusief kosten en beschikbare middelen in beeld te brengen en op een bondige wijze samen te vatten in een Strategisch Uitvoeringsplan Warmte met een doorlooptijd van 4 jaar.

Voor meer informatie over een Strategisch Uitvoeringsplan Warmte: 
- Saskia Müller  023-5471913 / saskia.muller@haute-equipe.nl
- Lauran van Kaam 06 83318744 / lauran.vankaam@haute-equipe.nl 

[1] Netbeheer Nederland - TVW Appreciatie maart 2022

Terug naar overzicht
Saskia Müller
Adviseur warmte
gas-af.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.