Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed

image0.jpeg

Bent u bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, overheidsgebouwen, kerken, zorgorganisaties of rijksmonumenten? Dan is de subsidieregeling Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) wellicht iets voor u! 

Een jaar geleden kwam de Rijksoverheid met deze subsidieregeling in het kader van verduurzaming. DUMAVA heeft als doel het verduurzamen van diverse soorten maatschappelijk vastgoed. Eigenaren van buurthuizen tot openbare zwambaden komen in aanmerking. Er zijn inmiddels twee openstellingrondes geweest en in beide gevallen werd de regeling op dag 1 overtekend. Middels een loting is bepaald welke aanvragen werden beoordeeld en welke direct afvielen. Van de beoordeelde aanvragen is nog een deel afgevallen vanwege het feit dat de aanvraag niet voldeed.

Om een DUMAVA-subsidie aan te vragen, moet u voldoen aan de verschillende voorwaarden, zoals een projectplan, met o.a. energieadvies, onderzoek naar maatregelen, een gespecificeerde investeringsbegroting en te verwachten TVT, planning, CO2-vermindering en energiebesparing.

Het gaat dus om een enorm populaire regeling en daardoor is een goede voorbereiding op uw aanvraag essentieel.

Bij Haute Equipe hebben we ervaring met het indienen van DUMAVA-aanvragen. In de eerste en tweede openstellingen hebben we meerdere aanvragen met succes toegewezen gekregen. We hebben gemerkt dat een zorgvuldige voorbereiding de kansen op verkrijgen van subsidie vergroot.

Veranderingen bij de derde ronde

De derde openstelling vind plaats op 1 april 2024 en er gaan een aantal zaken veranderen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste veranderingen:

 • Het totaalbudget is verhoogd van €190 miljoen naar €237,5 miljoen.
 • Het maximale subsidiebedrag gaat van €2,5 naar €1,5 miljoen per aanvrager.
 • Het subsidiepercentage voor losse maatregelen daalt van 30% naar 20% van het totaalbudget.
 • Het subsidiepercentage van integrale maatregelen kan stijgen van 30% naar 40%.
 • 70% van het totale budget is vrijgesteld voor integrale renovaties.
 • Maatregelen met een korte terugverdientijd worden geschrapt van de maatregelenlijst. De mogelijkheid voor investering in een energieopslag wordt uitgebreid.

Wie kan de subsidie aanvragen? 
Er kan subsidie aangevraagd worden als het gaat om vastgoed in Nederland met een maatschappelijke instelling als eigenaar binnen de onderstaande sectoren: 

 • Decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap.
 • Onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling.
 • Zorg, zoals een fysiotherapiepraktijk, zorgcentrum of tandarts.
 • Cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een ANBI-status is een vereiste.
 • Rijksmonument (geen woonhuis), zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister.
 • Religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk met een SBI-code.
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum.

Voor amateur sportverenigingen bestaat er een soortgelijke regeling, de subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). Ook hier gaat het om een subsidie van maximaal 30% van de totale kosten voor energiebesparende maatregelen. 

Welke maatregelen komen in aanmerking? 
Maatregelen die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld: het overgaan op led-verlichting, beter isoleren, HR++-glas plaatsen, een warmtepomp / zonnepanelen instaleren of het inzetten van energiebeheersystemen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat u eigenaar bent van het te verduurzamen pand en dat u eerst energieadvies aanvraagt. Hieronder volgen de belangrijkste voorwaarden: 

 • U voert één twee of drie acties uit van de maatregelenlijstóf u voert een integraal verduurzamingsproject uit; 
 • U voert deze verduurzamingsmaatregelen uit op basis van een energieadvies; 
 • Uw vastgoed is in 2012 of eerder opgeleverd. Als uw vastgoed van na 2012 is komt u alleen in aanmerking voor de regeling als de voorgenomen maatregelen ervoor zorgen dat het vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting; 
 • U mag nog niet gestart zijn met de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen. Voorbereidingen mogen wel getroffen zijn maar u mag pas een contract aangaan met een aannemer ná 3 oktober 2022 (de openstellingsdatum); 
 • U moet de maatregelen binnen twee jaar na subsidieverlening gerealiseerd hebben. Als het gaat om een integraal project heeft u drie jaar de tijd.   

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen? 
Het te ontvangen subsidiebedrag is uiteraard afhankelijk van de maatregelen die u voornemens bent te nemen. U kunt maximaal € 1,5 miljoen subsidie ontvangen. Onderstaand schema geeft een helder overzicht van het bedrag per maatregel: 

Wat moet u doen om aan te vragen? 

U kunt deze subsidie vanaf 09:00 1 april december 2024 digitaal aanvragen via E-herkenning. Het (concept) aanvraagformulier geeft duidelijk aan wat u allemaal moet doen. Denk ook aan de volgende gegevens die u mee moet sturen: 

 • Overzicht of omschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. 
 • Gespecificeerde investeringsbegroting of aannemersovereenkomst, waaruit blijkt hoe het subsidiebedrag dat u aanvraagt is opgebouwd. 
 • Tijdsplanning waaruit blijkt wanneer u de verduurzamingsmaatregelen of het integrale project uitvoert. 
 • Bankrekeningnummer waarop u het subsidiebedrag wilt ontvangen. 
 • Adres of de kadastrale aanduiding van het maatschappelijk vastgoed waarop uw aanvraag betrekking heeft. 
 • ANBI-status, rijksmonumentenstatus of de SBI-code (wanneer van toepassing). De SBI-code moet overeenkomen met de SBI-code die bekend is bij de Kamer van Koophandel. 

Wat kan Haute Equipe voor u betekenen? 
Haute Equipe helpt u alle bijlages voor de subsidieaanvraag compleet te maken en de aanvraag in te dienen. Daarnaast kunnen wij u adviseren over de keuze van de investeringen, de aannemingsovereenkomst en kunnen wij helpen bij het rondkrijgen van de financiering van de 70 procent die u zelf moet betalen. Heeft u de subsidie eenmaal ontvangen kunnen wij ook ondersteuning bieden in het beheer en de verantwoording.  

Wilt u meer weten? Neem gerust eens contact met ons op! 
r.defouw@haute-equipe.nl  

 

Terug naar overzicht
img-2320.jpg
Roan de Fouw
Team subsidies
image0.jpeg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.