Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Op bezoek in Delft – HE-TV

roeland.jpg

Inkoopprocessen in het sociaal domein. Het klinkt niet alleen ingewikkeld, dat is het ook. In de regio Haaglanden doen we als Haute Equipe een mooie klus om voor een groot aantal gemeenten dat proces gemakkelijker te maken, maar vooral ook duidelijker. Reden voor razende reporter Daniël van Schijndel om eens een kijkje te gaan nemen bij onze collega’s hoe ze dat doen. Collega Roeland Dubbeld is de aangewezen persoon om daar meer over te vertellen. Hij is namelijk een van de collega’s van HE die voor de regio aan de slag zijn met die inkoopprocessen. Kenmerkend is de focus op resultaatgerichtheid. Aanbieders van bijvoorbeeld jeugdzorg worden gevraagd om te laten zien welke resultaten zij behalen en op basis daarvan worden keuzes gemaakt. Hierdoor hebben gemeenten meer regie in handen.

In de eerste periode na de decentralisatie lag de focus in de regio Haaglanden vooral op de transitie, het borgen van de verantwoordelijkheden op gemeentelijk niveau en het garanderen van zorgcontinuïteit, zodat jeugdigen, gezinnen en jeugdhulpaanbieders niet tussen wal en schip belandden. In de regio Haaglanden is er dan ook in eerste instantie voor gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de situatie van vóór de decentralisatie. Dezelfde inspanningsgerichte bekostigingsmethodiek en regionale productcodes werden gehanteerd.

De 10 samenwerkende gemeenten willen dat de wijze waarop zij de jeugdhulp inkopen ten dienste staat van de gewenste transformatie en de inhoudelijke doelen van de Jeugdwet. De regio Haaglanden wil de omslag maken naar een resultaatgericht stelsel. Resultaatgerichte jeugdhulp is een wezenlijke verandering ten opzichte van de huidige inspanningsgerichte wijze van bekostiging van de jeugdhulp. In de inspanningsgerichte bekostiging is er nog geen expliciete relatie tussen de gewenste maatschappelijke resultaten, de verwijzing en de geleverde hulp. Dat verandert: Het integraal en systeemgericht jeugdhulptraject van de jeugdige staat centraal, waarbij niet de inzet van de jeugdhulpaanbieder telt, maar het resultaat dat hij met deze inzet bereikt.

Wil je meer weten over dit interessante onderwerp óf over onze collega's? Neem contact met ons op via info@haute-equipe.nl of bezoek beide heren op LinkedIn via onderstaande links:

Terug naar overzicht
roeland-1.jpg
Roeland Dubbeld
Adviseur sociaal domein
roeland.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.