Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Meicirculaire 2021

1581099377462-1.jpg

De meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid. De belangrijkste onderwerpen in de meicirculaire 2021 zijn:  

 • Jeugdzorg
 • Het accres
 • BTW-CompensatieFonds (BCF) 
 • Sociaal domein
 • Decentralisatie- en integratie-uitkeringen
 • Taakmutaties, Wet Open Overheid (WOO)

Jeugdzorg 

Het Rijk en de VNG zijn in het voorjaar een incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp overeengekomen van € 493 miljoen. Daarvan is in deze circulaire € 438 miljoen verwerkt. De compensatie is bedoeld om o.a. de wachtlijsten terug te dringen. Er vond op 2 juni jl. een overleg plaats tussen de VNG en het kabinet. Het Rijk zal een bedrag van € 1.314 miljoen verwerken voor het jaar 2022 in de Miljoenennota 2022. Het bedrag komt extra beschikbaar boven op de compensatie via het gemeentefonds van € 300 miljoen. 

Het accres 

De systematiek van het gemeentefonds ‘Samen de trap op en samen de trap af’ wordt het acres genoemd. De accressen 2020 en 2021 staan op het niveau van de meicirculaire 2020. De accressen zullen vanaf 2022 bijgewerkt worden. 

BTW-Compensatie Fonds (BCF) 

Het BCF-plafond is in verband met het acres gelijk gebleven. Er vindt nog een afrekening plaatst een plus van € 96 miljoen. Deze incidentele compensatie wordt in 2021 afgerekend. Dit heeft structurele gevolgen voor de 2022 begroting. 

Sociaal domein 

Voor de jeugdzorg komt er nog specifieke uitkering van ad € 120 miljoen. Deze compensatie wordt verstrekt aan een beperkt aantal gemeenten of jeugdzorgregio’s. 

Loon- en prijsontwikkeling (LPO) een aantal deeltaken vallen nog onder het sociaal domein, deze taken zijn niet geïntegreerd in de algemene uitkering maar zijn achtergebleven in een integratie-uitkering. Jaarlijks wordt in de meicirculaire compensatie ontvangen voor LPO en volume. Dat is dit jaar: 

 • Voogdij/18+ ± € 15 miljoen structureel 
 • Beschermd Wonen ± € 30 miljoen structureel 
 • WSW en overig participatie ± € 40 miljoen structureel 

Vanaf 2022 zal Beschermd Wonen € 31 miljoen structureel ontvangen voor volumeontwikkeling. 

De Integratie-Uitkering Voogdij/18+ neemt vanaf 2021 toe met € 22 miljoen. Dat wordt gedekt door de € 15 miljoen voor compensatie LPO (zie hierboven). Er zal ook een overheveling plaatsvinden van het subcluster jeugdhulp als onderdeel van de algemene uitkering voor € 7 miljoen.    

Decentralisatie- en integratie-uitkeringen 

Er zijn een aantal nieuwe decentralisatie uitkeringen (DU’s): 

 • Aanpak discriminatie en bevorderen samenleven, € 2,2 miljoen in 2020;
 • Bodembescherming, € 16,7 miljoen in 2021;
 • Heroriëntatie zelfstandigen, € 6,4 miljoen in 2021;
 • Slavernijverleden, € 1 miljoen in 2021 t/m 2024. 

Er zijn ook nog 15 mutaties in de bestaande DU’s. Van de 15 mutaties overschrijdt alleen de DU Maatschappelijke begeleiding (van inburgeringsplichtige asielmigranten) de grens van € 10 miljoen. 

De inwerkingtreding van de nieuwe Inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. De al verstrekte compensatie over 2021 voor uitvoeringskosten in de Integratie-Uitkering van € 27 miljoen wordt teruggedraaid. Wel krijgen gemeenten compensatie voor het uitstel.  

Taakmutaties, Wet Open Overheid (WOO) 

De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is[1]. Er zijn 18 taakmutaties, daarvan heeft één taakmutatie een grotere omvang dan € 10 miljoen. De incidentele compensatie 2022 bedraagt € 25 miljoen en de structurele compensatie loopt vanaf 2022 op van € 21 miljoen naar € 42 miljoen. 

Een nieuw kabinet zal een besluit moeten nemen over het nieuwe verdeelstelsel. Inwerkingtreding is voorzien per 1-1-2023. De publicatie van de definitieve resultaten komt uiterlijk in de meicirculaire van 2022. Er wordt een vooraankondiging gedaan voor de komende compensaties voor corona (5e pakket). De vertaling vindt plaats in de september- of decembercirculaire 2021. Het gaat om: 

 • Lokale cultuur en buurt- en clubhuizen: € 60 miljoen
 • Regionale en lokale cultuur: € 51,5 miljoen (instandhouding infrastructuur alsmede inkomstenderving als gevolg van kwijtschelding huren);
 • Afrekening inkomstenderving 2020: bedrag nog niet bekend
 • Meerkosten WMO en Jeugdwet: € 141 miljoen

[1] https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/democratie/democratie-in-actie/wet-open-overheid/

Terug naar overzicht
1581099377462-1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.