Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Informatieplicht energiebesparende maatregelen voor bedrijven en instellingen

lamp.jpg

Informatieplicht energiebesparende maatregelen voor bedrijven en instellingen

Per 2019 is er nieuwe wetgeving in werking getreden waardoor u als bedrijf of instelling, naast de bestaande energiebesparingsplicht, een informatieplicht heeft over de genomen maatregelen tot energiebesparing. Deze informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen waarvan het energieverbruik jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas (equivalent) bedraagt. Elke 4 jaar moet worden gemeld welke maatregelen zijn genomen om energie te besparen. Deze maatregelen zijn vastgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De eerste melding moet voor 1 juli 2019 bij RVO ingediend zijn. Dit betreft een 0-meting van de huidige situatie in het bedrijf. Op basis van de wet milieubeheer stelt RVO hoge eisen aan het toepassen van energiebesparende maatregelen, om daarmee een bijdrage te leveren aan de CO? reductie. Verwacht wordt dat u in de periode van vier jaar voor de volgende rapportage, aantoonbare maatregelen neemt om het energieverbruik te verminderen.

Bedrijven of instellingen die geen informatieplicht hebben zijn:

  • Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het (Europese emissiehandelssysteem (EU ETS).
  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO?-vereveningssysteem.
  • Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).
  • Wet milieubeheer inrichtingen, Type C, die een omgevingsvergunning milieu hebben.
  • In het geval een bedrijf een energie-auditplicht (EED) heeft, dan moet uiterlijk 5 december 2019 gerapporteerd worden voor de informatieplicht energiebesparing.

Hoe melden

De invoer van de meldingsplicht loopt via een digitaal registratiesysteem via het E-loket van RVO. Hier treft u een rapportage die moet worden ingevuld op basis van een door RVO opgestelde erkende maatregelenlijst. Per punt moet u aangegeven of uw pand hieraan voldoet. U moet dus een duidelijk beeld hebben van energieverbruik en genomen maatregelen in uw bedrijf.

Handhaving meldingsplicht

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen het bedrijf is gevestigd, maar kan ook worden overgedragen aan de omgevingsdienst of de provincie. Wordt er uiterlijk 1 juli 2019 niet gerapporteerd, dan kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen hebben in de vorm van een dwangsom.

Heeft u vragen over deze meldingsplicht of wilt u graag ondersteuning bij het invullen van de rapportage? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Kauffman via rob.kauffman@haute-equipe.nl of 06-51 72 31 15.

Terug naar overzicht
rob-tijdelijk.jpeg
Rob Kauffman
Subsidieadviseur
lamp.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.