Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Europese subsidies: nieuwe ronde nieuwe kansen! uitgelicht: INTERREG

gerrit4.jpg.png

In Europa, maar ook in Nederland wordt hard gewerkt aan de nieuwe ronde Europese subsidieprogramma’s voor de periode 2021-2027. Binnenkort kunnen de eerste aanvragen worden gedaan. Welke programma’s zijn er en wat kan je ervan verwachten. Deze keer INTERREG.

EU geeft extra steuntje in de rug…. als je de mogelijkheden ziet

Nog lang niet iedereen weet de weg naar Europees geld te vinden of benut alle mogelijkheden. Dat is jammer. Dat geld verkrijgen is natuurlijk geen doel op zich, dat spreekt eigenlijk vanzelf. Naast een EU-bijdrage moet je zelf ook zelf investeren. En dat doe je natuurlijk alleen voor je eigen doelen.

Uiteraard vraagt de EU om een goede verantwoording van de kosten die voor een project zijn gemaakt. Dat moet aanspreken, want transparantie en rechtmatigheid is in ieders belang. En er is inmiddels de nodige expertise met het werken met EU-gelden die zorgt dat uitglijders worden voorkomen.

De vraag is dus weet jij welke subsidiemogelijkheden de EU biedt? En benut jouw organisatie die mogelijkheden ook?  EU gelden worden soms dicht bij huis gevonden, zoals het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) die via de provinciale plattelandsontwikkelingsprogramma’s (POP) beschikbaar komen of het Europees Sociaal Fonds dat via het Rijk beschikbaar komt. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) komen gelden voor versterking van de regionale economie beschikbaar via een viertal landsdeelprogramma’s. Voor andere regelingen is Brussel het loket, zoals voor LIFE , het EU milieu- en natuurprogramma of zijn er regioloketten, zoals voor de INTERREG programma’s, waarmee over de grenzen heen kan worden samengewerkt. De regels verschillen nogal per programma, dus het is zaak goed beslagen ten ijs te komen, zodat een project met een mooie inhoud niet sneuvelt op procedurele fouten: ‘the devil is in the details’. Het is dus verstandig hierbij hulp te hebben.

Europa heeft zo zijn eigen prioriteiten. Sluiten jouw beleidsdoelen daarbij aan, dan bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van EU-fondsen.

Interreg, een beproefd concept om in Europese samenwerking de eigen ambities te realiseren

De gedachte achter Interreg is dat samenwerking over de grenzen voordelen geeft voor het realiseren van overheidsdoelen. Bijvoorbeeld door gezamenlijk proefprojecten uit te voeren of door daadwerkelijk de barrièrewerking van een grens weg te nemen. Behalve concrete resultaten in het veld leveren Interregprojecten voor de deelnemende partijen nieuwe ervaringen en netwerken op die bijdragen het eigen functioneren te verbeteren op bijvoorbeeld beleids- of organisatiegebied. Dit is een succesvolle formule en Interreg gaat daarom al weer zijn vijfde periode in met programma’s voor 2021-2027. Naast een EU-subsidie van 50-60% is veelal medefinanciering mogelijk vanuit provincies.

Programmagebieden

Voor Nederland waren in 2014-2021 zes Interregprogramma’s van belang met een budget van € 150-350 miljoen per programmagebied. Iedereen valt altijd in twee of meer gebieden. Deze zijn:

 1. Noordwest Europa
 2. Noordzeegebied
 3. Duitsland-Nederland
 4. Vlaanderen Nederland
 5. België-Duitsland-Nederland (Euregio Maas-Rijn)
 6. Europa

Gerrit kaart

Thema’s

De nieuwe programma’s concentreren zich rond de volgende thema’s:

 • Smarter Europe, hieronder valt valorisatie van innovaties en digitalisering
 • Greener Europe, hieronder valt duurzame energie, duurzaam waterbeheer en circulariteit
 • More connected Europe, hieronder valt bijvoorbeeld duurzaam stedelijk transport
 • More social Europe, hieronder valt bijvoorbeeld toegang tot de arbeidsmarkt en de zorg.
 • Europe closer to the citizens, hieronder valt bijvoorbeeld cultureel erfgoed.

De uitwerking verschilt per programma en het is dus zaak de programmadocumenten goed te bekijken.

Aanvraagperiode

Alle programma’s liggen momenteel bij de Europese Commissie ter goedkeuring. Pas na goedkeuring zullen aanvragen kunnen worden gedaan. Dat start al deze maand voor het Noordzeegebied (zie het aparte bericht hierover). In onderstaande tabel is de stand van zaken aangegeven en de verwachte beschikbaarheid van programma’s en indienmogelijkheden van aanvragen.

programmagebied.png

Voor wie geschikt

De Interregprogramma’s hebben als primaire doelgroep overheden, kennisinstellingen en non profit-organisaties, maar hechten ook groot belang aan de deelname van MKB-bedrijven. Om mee te doen aan een Interregproject moet je open staan voor internationale samenwerking, willen investeren in relaties en open staan voor andere culturen en leerervaringen. Afhankelijk van het programma zijn minimaal 2 tot 5 partijen uit evenzoveel landen nodig om een succesvolle aanvraag te doen. Een project heeft gewoonlijk een omvang van € 2-8 miljoen. Er is in Nederland veel ervaring met het opzetten van Interregprojecten, het succesvol indienen van aanvragen en geslaagde uitvoering van projecten. Daarbij hoort voldoende tijd nemen voor het opbouwen van een partnerschap en de voorbereiding van een aanvraag. Met het denken hierover moet je dus nu al beginnen.

gerrit2.jpg.png

De rijksoverheid helpt mee aanvragen doen

Nederlandse partijen die al consortiumleider (lead partner) een aanvraag indienen bij het Noordzeegebied, Noordwest-Europa of Europa kunnen van de Nederlandse overheid een vaste subsidie krijgen van € 25.000 als bijdrage in de aanvraagkosten. De voorwaarde is dat de aanvraag betrekking heeft op klimaatadaptatie, of slimme en groene mobiliteit of circulaire economie

Interreg iets voor jou?

Graag bekijken wij met jou welke Interregprogramma’s geschikt zijn om jouw ambities in een subsidieproject om te zetten. Je kunt hiervoor contact opnemen met Gerrit Walstra, telefonisch: 06-21125514 of per email: gerrit.walstra@haute-equipe.nl.

afbeelding62.jpg.png

afbeelding4.png

Terug naar overzicht
5423.jpg
Gerrit Walstra
Subsidieadviseur
gerrit4.jpg.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.