Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

De WAMS (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein)

gity-en-lorenz.png

Door de toevoegingen uit de WAMS aan de Wmo2015 ontstaat er een juridisch grondslag om, binnen het Sociaal Domein, over de domeinen heen persoonsgegevens te delen op het moment dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een integrale dienstverlening/gecoördineerde aanpak.

Gegevens betreffende gezondheid worden geclassificeerd als bijzondere persoonsgegevens (artikel 9 AVG). De AVG verbiedt het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens, tenzij daar in een materiewet een grondslag voor aanwezig is. Daar waar de Wmo2015 en de Jeugdwet zeer specifiek ingaan op het verzamelen van onder andere gezondheidsgegevens doet de Participatiewet dat op zichzelf bijvoorbeeld niet. Na de invoering van de WAMS zullen de gegevens die in het kader van de Wmo2015 en/of Jeugdwet worden verzameld, ook mogen worden gedeeld indien noodzakelijk over de domeinen heen en dus ook die bijzondere persoonsgegevens betreffende gezondheid. Het delen van deze bijzondere persoonsgegevens moet dus wel een doel dienen en niet enkel “handig” zijn.

In artikel 9 lid 2 sub b AVG wordt ingegaan op de uitzondering op het verbod tot verwerking van bijzondere persoonsgegevens (o.a. gezondheidsgegevens).
…de verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht, voor zover zulks is toegestaan bij Unierecht of lidstatelijk recht of bij een collectieve overeenkomst op grond van lidstatelijk recht die passende waarborgen voor de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene biedt;

wams-gity.png
Op basis van artikel 9 lid 2 sub b AVG dient er dus wel een grondslag aanwezig te zijn in unierecht of lidstatelijk recht dat er voor zorgt dat gezondheidsgegevens mogen worden verwerkt in het kader van o.a. socialezekerheidsrecht. Die grondslag huist niet in de participatiewet.Wel vloeit uit artikel 30 lid 1 sub b UAVG (uitvoeringswet AVG) voort dat gegevens betreffende de gezondheid mogen worden verwerkt door een bestuursorgaan voor zover dat noodzakelijk is voor:

A.    een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van de gezondheidstoestand van de betrokkene; of

B.    de re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Met art. 30 lid 1 sub b UAVG werd dus al gedeeltelijk voorzien in de grondslag voor het verwerken van gezondheidsgegevens in het kader van de Participatiwet.

De WAMS zorgt er dadelijk voor dat diverse bijzondere persoonsgegevens, waaronder dus gezondheidsgegevens, breed gedeeld kunnen worden wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een integrale of gecoördineerde aanpak. Het noodzakelijkheidsvereiste blijft dus wel een belangrijk uitgangspunt!

De WAMS is nog steeds een concept wetsvoorstel. In oktober 2021 heeft de Raad van State haar advies uitgebracht. Hoe het advies luidt is nog niet duidelijk omdat dit nog niet openbaar gemaakt is. Het is nu wachten op behandeling door de tweede en eerste kamer. Wanneer de WAMS daadwerkelijk haar intrede zal doen is nog onduidelijk. Naar verwachting zal dit in 2023 pas zijn. Dit biedt gemeenten wel tijd om na te denken over de implementatie van deze wijzigingen, zowel procesmatig als op het gebied van de AVG en andere juridische aspecten. Vanuit Haute Equipe denken we graag mee om gemeenten voor te bereiden op de komst van deze toevoegingen binnen het sociaal domein.

Terug naar overzicht
gity.jpg
Gity van Wijhe-Sharifzadeh
Juridisch adviseur privacy
gity-en-lorenz.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.