Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Corona in de jaarrekening

jaarrekening-corona.jpg

Met de feestdagen achter de rug, is het tijd om de jaarrekening op te stellen. In een roerig jaar waarin de werkwijze ver van de gebruikelijke heeft afgestaan, is ook dit proces niet zo vanzelfsprekend als het was. Om de burger optimaal bij te staan en ondersteuning te geven, zijn er veel maatregelen, steunpakketten en kwijtscheldingen op staande voet geregeld. De verslaglegging en verantwoording van dit soort meer- en minderkosten komen terug in de jaarrekening 2020. Nu zijn we op dit punt gekomen en blijkt dit een fikse opgave. Daarbij moet stilgestaan worden bij de manier van verslaglegging. Een proces waar veel partijen bij betrokken zijn en waar transparantie en heldere afspraken van belang zijn. Waar moet er nu op gelet worden?

De regels voor de verslaglegging ondergaan geen verandering. Alle principes die volgen uit het BBV en de IV3-voorschriften zijn nog steeds van toepassing. Om tot een transparante verslaglegging te komen is het dus van belang om alle afwijkende geldstromen van de ‘normale’ situatie in beeld te hebben. Het gros van deze stromen is te koppelen aan de verscheidene steunpakketten die vanuit het rijk1 zijn verstrekt, met als doel gemeenten te compenseren voor het tekort dat zou zijn ontstaan door Corona.

 Dit valt op te splitsen in 2 verschillende stromen:

  • De specifieke stromen
  • De generieke stromen

De specifieke stromen
Bij de specifieke stromen kan je bijvoorbeeld denken aan de TOZO regelingen. De uitgaven hiervan dienen gekoppeld te worden aan de ontvangen voorschotten vanuit het Rijk. Via de SiSa bijlage, waarvan de procedure is gecommuniceerd2, wordt hierover verantwoording afgelegd. In de nota verwachtingen accountantscontrole staat op welke manier verantwoord moet worden met de relevante rechtmatigheidsaspecten.

De generieke stromen
De generieke stromen zijn vanuit het karakter van de algemene uitkering vrij besteedbaar. Echter, het is aannemelijk dat er meer lasten of minder baten tegenover staan in het boekjaar 2020. Waar de compensatie op het taakveld van de algemene uitkering terecht komen, zullen de nadelen op hun specifieke taakveld ontstaan. Raadzaam is om dit te koppelen in een aparte paragraaf, om het totale effect te kunnen overzien en inzichtelijk te houden voor de Raad. Eventuele overschotten, kunnen in een in te stellen (of al ingestelde) bestemmingsreserve gestort worden, om in 2021 aan te wenden. Die beslissing ligt vanzelfsprekend bij de Raad.

De moeilijkheid zit hem vooral in het inzichtelijk maken van deze stromen. Waar ligt de grens tussen reguliere meerkosten en meerkosten ten gevolge van corona; zijn er meerkosten buiten de door het rijk gecompenseerde taakvelden; hoe splits je een jaar overstijgende regeling (bijvoorbeeld TOZO 3); hoe waardeer je de debiteuren; dient er een bestemmingsreserve opgenomen te worden. 

1 Afspraken financiële compensatie gemeenten | VNG
2 SiSa 2020 | Circulaire | Rijksoverheid.nl

Meer weten? Neem contact op met Hendrik Jan Catsburg via hendrikjan.catsburg@haute-equipe.nl of 023-5471913.

Terug naar overzicht
hendrikjan.jpeg
Hendrik Jan Catsburg
Senior adviseur
jaarrekening-corona.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.