Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Waardengericht werken

Wat bedoelt Haute Equipe met waardengericht werken in het sociaal domein?

De essentie van het waardengericht is voor Haute Equipe dat wij altijd werken vanuit de overtuiging dat je werkt vanuit het doel dat je wilt bereiken. Dus de grote waarom vraag… waarom doe je wat je doet?

De decentralisaties in het sociaal domein betekenen een transformatie in de samenleving, een cultuuromslag. Deze transformatie vraagt om een andere mindset bij gemeenten, professionals en inwoners. Uitgangspunt van de transities en de transformatie is het werken uit eigen kracht en het bevorderen van de samen- en zelfredzaamheid.

Gemeenten kunnen een beroep doen op de expertise van Haute Equipe om ze te ondersteunen of te begeleiden in dit proces. En ze te adviseren bij de vraagstukken die daaruit voorkomen. Want de transformatie naar het relatiegericht en beargumenteerd passend maatwerk is ingewikkeld. Mensen en hun emoties, interpretaties en gedrag zijn moeilijk te vatten in constante variabelen in een projectmatige aanpak. Dus hoe weet je nou wat werkelijk de behoeften zijn van de inwoners en hoe laat je de zorg daar goed (en betaalbaar) op aansluiten?

Welke meerwaarde ziet Haute Equipe in het waardengericht werken?

  • De eigen regie van inwoners kan worden bevorderd wanneer men oprecht wordt gehoord.
  • Het waardengericht werken draagt bij aan het samenbrengen van het perspectief van de inwoners en de opgave die gemeenten hebben om de zorg betaalbaar te houden.
  • Door inwoners op basis van gelijkwaardigheid te betrekken bij een (beleidsvorming)proces creëer je gedeeld eigenaarschap (draagvlak).
  • Door inwoners op basis van gelijkwaardigheid te betrekken bij een (beleidsvorming)proces creëer je gedeeld eigenaarschap (draagvlak).
  •  Vraag en aanbod binnen de zorg kan beter op elkaar worden afgestemd. 
  • Het kan bijdragen aan het efficiënter en kwalitatief beter inrichten van de zorg.
Terug naar overzicht

 

header-homepage.jpg

Neem contact op met Esther

esther.jpeg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.