Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Waardengericht werken

Wat bedoelt Haute Equipe met Waardengericht werken in het sociaal domein?

Voor Haute Equipe is de essentie van Waardengericht werken de grote ‘waarom’ vraag: waarom doe je wat je doet? Wat zijn de drijfveren, motivaties, interesses en belangen van de verschillende partijen en waar vinden zij elkaar? Door hier samen over na te denken, kun je ontdekken waar er raakvlakken zijn en ontstaat er ruimte voor gedeelde (en geprioriteerde) waarden. Waardengericht werken is uitermate geschikt om partijen met verschillende belangen bij elkaar te brengen en om tot een gedeelde kern te komen.

Met alle gedecentraliseerde taken die gemeenten van het Rijk krijgen via het sociaal domein, zoals de inburgeringswet, de energietransitie en de omgevingswet, wordt het voor gemeenten steeds belangrijker om haar inwoners goed te kennen. Zo kunnen gemeenten er voor zorgen dat de dienstverlening optimaal aansluit bij de leefwereld van de inwoners en kunnen zij weloverwogen keuzes maken in het te voeren beleid. De gemeente beweegt zich richting haar gemeenschap met bewoners en uitvoerende professionals. Zij heeft daarin enerzijds een sturende (verantwoording) en anderzijds een faciliterende (participatie) rol.

Om deze transformatie te realiseren is een verandering van de mind-set, cultuur en van waarden nodig. Deze tijd vraagt om een verschuiving naar nieuwe gedeelde waarden. Waar we nu individueel, rechtmatig, marktconform en technocratisch handelen, zullen waarden als mens- en relatiegericht, samensturing en integraal steeds belangrijker worden.

Waardengericht werken is een aanpak rondom vraagstukken in het sociaal domein, waarbij het vertrekpunt de geprioriteerde en gedeelde waarden zijn van de betrokken partijen. Deze betrokken partijen zijn bijvoorbeeld inwoners, beleidsmakers, bestuurders en uitvoerende professionals. 

Het doel van deze aanpak is drieledig:

  • een gedragen missie, visie, effecten en uitvoering van het vraagstuk te ontwikkelen;
  • naast rechtmatigheid, ook samen met uitvoerende partners en inwoners (vanuit relatie en gelijkwaardigheid) beleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren;
  • ernaar streven dat bewoners zich vertegenwoordigd en mede-eigenaar voelen van het gemeentelijk beleid en actief deelnemen aan maatschappelijke opgaven.

Als Haute Equipe ondersteunen wij gemeenten en andere organisaties door middel van
onze ervaring en kennis van de aanpak, zodat zij daarna Waardengericht werken kunnen toepassen en:

  • kunnen werken vanuit gedeelde waarden in de gemeente (beleidsmakers en bestuurders) en met de gemeenschap (bewoners en uitvoerende partners);
  • onderbouwde keuzes kunnen maken door ervaringsverhalen van bewoners, beleidsmakers, bestuurders en uitvoerders (vertellen naast tellen);
  • de stuurbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening kunnen vergroten door naast input en output ook outcome en impact te duiden;
  • de onvoorspelbaarheid van toekomstige resultaten kunnen verkleinen.

info-def.png

Terug naar overzicht

 

info-def.png

Neem contact op met Esther

esther-1.jpeg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.