Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Opstellen Uitvoeringsstrategie warmte

Gemeenten zijn verplicht voor 2022 een zogenaamde Transitie Visie Warmte (TVW) vast te stellen. De meeste TVW’s bieden een lange termijn visie waarin ambities en prioriteiten zijn vastgelegd. Ook bevatten ze doorgaans een globaal plan voor de verschillende warmtescenario’s voor delen van de gemeente. Daarmee is het plan echter nog niet rijp voor uitvoering.

Alle opgaven binnen de gemeente moeten in aanmerking worden genomen, boven- en ondergronds evenals plannen van externe partijen zoals ontwikkelaars, netbeheerders, warmtebedrijven en gebruikerscollectieven. Er zijn regels nodig voor concurrentie onder en boven de grond. Er moet duidelijkheid komen over de wijze waarop de gemeente regie wil voeren: actief uitvoerend of passief regulerend of iets ertussenin? Per wijk moet slagvaardige uitvoering georganiseerd worden, met alle partners. Wat mogelijk is hangt ook samen met de financiële middelen waarover de gemeente kan beschikken voor deze taken en met de beschikbare capaciteit en kennis. Gebruikers zijn vaak zijdelings of globaal betrokken geweest bij de opstelling van de TVW. Hun medewerking moet actief gezocht worden.

Haute Equipe helpt gemeenten om alle issues die de uitvoering beïnvloeden op tafel te krijgen; we kennen de weerstanden en belemmeringen die zich binnen en buiten de organisatie kunnen voordoen. We ondersteunen een interactief proces dat leidt tot een gedragen uitvoeringsstrategie: met alle partijen samen de opgaven in kaart brengen en zo een afwegingskader bepalen.

Onze specialist: Angelica Francisco

Terug naar overzicht

 

Neem contact op met Angelica

angelica.jpg
Angelica Lantigua Francisco

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.