Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Corona checklist onderwerpen juridisch

Voldoen de gebruikte applicaties en online-diensten aan de gestelde eisen voor privacy en veiligheid? 

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de manier waarop wordt thuisgewerkt. Dit is echter niet altijd én makkelijk én veilig én snel te organiseren, terwijl steeds weloverwogen keuzes worden gemaakt 

Bij de keuze voor bepaalde communicatie-apps is het van dat het verwerken van persoonsgegevens binnen de gestelde grenzen van de proportionaliteit en subsidiariteit blijft.  Nu gebruiken verwerkingsverantwoordelijken bijvoorbeeld verschillende soorten videoconferentie-apps of wordt er samengewerkt vanuit de Cloud. Het is verstandig een DPIA (data protection impact assessment) te laten uitvoeren voordat u een app uitkiest.  Sommige apps voeren verwerkingsactiviteiten uit die niet conform AVG zijn. Zo zijn er applicaties die bepaalde persoonsgegevens opslaan en vervolgens doorverkopen aan bedrijven. Het correct en veilig organiseren van thuiswerken is de taak van jou, de verwerkingsverantwoordelijke. Door het uitvoeren van een DPIA komen de effecten van verwerkingsactiviteiten aan het licht, zodat duidelijk wordt welke risico’s de persoonsgegevens van de betrokkenen lopen. 

Het is belangrijk dat werkgevers in deze crisis de regels omtrent persoonsgegevens en privacy niet uit het oog verliezen. De autoriteit persoonsgegevens blijft handhaven maar biedt ook handvatten voor verwerkingsverantwoordelijken, zodat correct kan worden omgegaan met deze uitdaging.

Is voor de inwoners van uw gemeente voldoende duidelijk wat de noodverordening inhoudt? Vindt er voldoende afstemming plaats met de politie en heeft er afstemming plaatsgevonden met uw burgemeester over welke prioriteiten er op dit moment worden gesteld? 

Het verdient de aanbeveling om de noodverordening in hoofdlijnen en gemakkelijk taalgebruik te publiceren op uw website. Als iedereen begrijpt wat er van hem/haar wordt verwacht dan wordt de kans op overtreding verkleind. Ook een boodschap of kort filmpje van de burgemeester kan hierin helpen. Daarnaast kan de burgemeester op deze manier zijn/haar rol als burgervader/burgermoeder vervullen. 

De mensen van de politie zijn uw oren en ogen op straat en kunnen u vertellen waar de knelpunten op dit moment te vinden zijn in uw gemeente. De politie kan overtreding van de geldende noodverordening beboeten. Denkt u ook aan de burgemeestersbevoegdheden die naast deze boete kunnen worden ingezet? Ook dit verkleint de kans op (herhaaldelijke) overtredingen vanwege de preventieve werking die hiervan uit gaat en u laat zien dat u optreedt als één overheid. 

Het bepalen en helder maken van de prioriteiten is zeer belangrijk. Waar u normaliter bijvoorbeeld extra inzet op het voorkomen van auto-inbrakenomdat dit in het bestuursakkoord op deze manier is opgenomen, kan het zijn dat u deze personele inzet op dit moment op een andere manier wilt benutten. Bespreek ook of en op welke wijze - uw burgemeester optreedt tegen eventuele overtredingen (niet alleen gerelateerd aan de huidige corona-problematiek) en of eventuele geplande (handhavings-)acties uitgesteld kunnen/moeten worden. 

Nopen beginselen van behoorlijk bestuur in 'coronatijden' tot andere werkwijzen in juridische procedures dan normaal? 

De coronacrisis kan een heel goede reden vormen om de gebruikelijke juridische werkwijze aan te passen. Dat geldt bijvoorbeeld bij handhavingszaken maar ook bij de afhandeling van bezwaren. Hieronder wat voorbeelden:   

Begunstigingstermijnen 

Bij een last onder dwangsom/bestuursdwang bepaal je een redelijke begunstigingstermijn. Wat onder normale omstandigheden als een redelijke termijn kan worden beschouwd, is dat mogelijk in ‘coronatijden’ niet. Bijvoorbeeld indien het voldoen aan een last zou vergen dat een inwoner zich, al dan niet in het gezelschap van anderen, in de buitenlucht of zelfs in de publieke ruimte moet begeven. Zolang de coronamaatregelen gelden is het mogelijk – misschien zelfs noodzakelijk– dat een redelijke termijn aanzienlijk langer is dan normaal (zoals een paar maanden i.p.v. een paar weken). De begunstigingstermijn kan worden afgestemd op hoe lang dergelijke maatregelen nog van kracht zullen zijn. 

Woningsluitingen 

Zeker ook bij een woningsluiting-art. 13b Opiumwet-zaak, kan corona een bijzondere omstandigheid zijn die dient te worden betrokken in de besluitvorming. Dit kwam recent in jurisprudentie tot uiting: “De voorzieningenrechter is echter anderzijds ook van oordeel dat het corona virus en de naar aanleiding daarvan getroffen maatregelen door de rijksoverheid in combinatie met de reeds slechte gezondheid van verzoeker 1 een bijzondere omstandigheid is die verweerder bij de beoordeling dient te betrekken” (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:2015). 

Horen in bezwaar 

Hoorzittingen zijn van groot belang bij zorgvuldige besluitvorming en rechtsbescherming. Fysiek samenkomen, bijvoorbeeld bij een bezwaarcommissie, is in deze tijd echter natuurlijk problematisch. Probeer in overleg met de belanghebbenden een oplossing te verzinnen: horen via (video)bellen, extra schriftelijke rondes, geheel afzien van het horen, de zaak aan te houden tot een moment waarop fysiek samenkomen bij een commissie weer veilig is etc.

 

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.